Proizvedemo več energije, kot jo porabimo

S postavitvijo fotovoltaične elektrarne na strehi objekta in nadstrešnici za avtomobile je zagotovljena tudi proizvodnja lastne električne energije.

Vsi obnovljivi viri energije so med seboj hidravlično povezani prek reverzibilne toplotne črpalke, ki poleg ogrevanja objekta in sanitarne vode omogoča pasivno in aktivno hlajenje objekta.

Za hlajenje in ogrevanje skrbi geotermalna energija

V vseh prostorih je izveden cevni sistem talnega ogrevanja. V poletnem času po istem sistemu kroži ohlajena voda, ki pripomore k prijetnejšim bivalnim razmeram.

Za svežino skrbi zemeljski prezračevalnik

Svež zrak vstopa skozi skupni zemeljski prezračevalnik. Na poti do objekta se zrak pozimi delno ogreje, poleti pa delno ohladi. Nato se še dodatno prečisti in toplotno obdela v prezračevalni napravi z visoko učinkovito rekuperacijsko, grelno in hladilno enoto.

Deževnica nadomešča komunalno vodo v toaletnih prostorih in pri zalivanju zelenic

Blizu objekta je podzemni rezervoar z deževnico s hidroforno postajo, ki nadomešča porabo komunalne vode v toaletnih prostorih in se uporablja za zalivanje zelenic.

Okoljska odgovornost z ravnanjem z odpadno opremo

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) ter odpadne baterije in akumulatorji so zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato se ne smejo odlagati med mešane komunalne odpadke, temveč jih je treba shraniti ločeno od drugih vrst odpadkov.

V podjetju po načelu proizvajalčeve odgovornosti svoje obveznosti, ki izhajajo iz evropskih direktiv, izvajamo v okviru skupnih načrtov ravnanja z OEEO ter odpadnimi baterijami in akumulatorji podjetja TRIGANA, d.o.o. Odsluženo električno in elektronsko opremo nam lahko oddate neposredno ob nakupu podobnega izdelka. Odpadne baterije in akumulatorje lahko oddate tudi brez obveznosti ponovnega nakupa. Oddaja je mogoča na posebnih zbirnih mestih v okviru lokalne komunalne službe. Na spletni strani www.ozavescen.si si lahko pridobite informacije o recikliranju odpadkov, centrih ponovne uporabe in seznamu zbirnih centrov komunalnih podjetij.

Družbena odgovornost z zaposlovanjem ranljivih skupin

Zaposlitev ima pomembno vlogo pri doseganju socialne vključenosti ranljivih skupin.

S statusom invalidskega podjetja zagotavljamo enake možnosti in enako obravnavo vseh zaposlenih ter tako prispevamo k boljšemu življenju invalidov posameznikov, lokalnega okolja in družbe v celoti. Delež zaposlenih invalidov v podjetju šteje 50 % vseh zaposlenih.

Družbena odgovornost z nakupom defibrilatorja – Srcu prijazno podjetje

Srcu prijazni tudi mi. Srcu prijazno podjetje je projekt, katerega namen je povezati zaposlene, podjetja in krajane ter jih spodbuditi k medsebojni pomoči ob nezgodah ali nenadnem zastoju srca.

Z vključitvijo v projekt in pridobitvijo certifikata Srcu prijazno podjetje želimo izboljšati varnost zaposlenih, njihovih družinskih članov, poslovnih partnerjev in prebivalcev območja. Z nakupom aparata za oživljanje (AED-defibrilator) in uporabo aplikacije iHELP na pametnih mobilnih telefonih lahko prispevamo k zmanjšanju umrljivosti zaradi zastoja srca ter hudih posledic invalidnosti zaposlenih in prebivalcev na našem območju.